Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci  zapewnia całodobową opiekę oraz zaspokaja niezbędne potrzeby bytowe, edukacyjne, społeczne, religijne
 
na poziomie obowiązującego standardu poprzez:
 • uwzględnienie stopnia sprawności psychicznej i fizycznej wychowanka;
 • zabezpieczenie wychowankowi wolności,
 • zabezpieczenie wychowankowi intymności,
 • zabezpieczenie wychowankowi godności i poczucia bezpieczeństwa;
 •  opracowanie indywidualnego planu wspierania dla wychowanka Domu oraz jego realizacja przez “pracownika pierwszego kontaktu”, w ramach zespołów terapeutyczno- opiekuńczych.

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA DZIECI ŚWIADCZY USŁUGI:  

w zakresie potrzeb bytowych zapewniając:

 • miejsce zamieszkania,
 • wyżywienie,
 • odzież i obuwie,
 • utrzymanie czystości,

opiekuńcze polegające na:

 • udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
 •  pielęgnacji,
 • niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych i urzędowych,

wspomagające polegające na:

 • umożliwianiu udziału w terapii zajęciowej,
 • rehabilitacji i innych formach terapii prowadzonych w Domu,
 • podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców,
 • umożliwieniu zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych,
 • stymulowaniu nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktów z rodziną i środowiskiem społecznym,

w zakresie potrzeb edukacyjnych zapewniające dzieciom:

 • pobieranie nauki, w systemie szkolnym dla uczniów z upośledzeniem umiarkowanym i zmaczanym,
 • uczestnictwo w zajęciach rewalidacyjnych,
 • uczenie i wychowanie przez doświadczenie życiowe,
 • integracja ze społeczeństwem.

Organizując życie mieszkańców oraz świadcząc usługi dla nich Dom Pomocy Społecznej dla dzieci uwzględnia następujące zasady:

 • podmiotowego i partnerskiego traktowania,
 • akceptacji;
 • poszanowania wolności, godności, niezależności i intymności wychowanków;
 • zapewnienia opieki i bezpieczeństwa wychowankom na terenie placówki
 • zapewnienia opieki i bezpieczeństwa wychowankom w trakcie zajęć organizowanych poza Domem;
 • pełnego dostępu do świadczeń zawartych w ofercie Domu;
 • aktywnego trybu życia wychowanków przez zaangażowanie w czynności życia codziennego,
 • zabawę,
 • sport,
 • naukę,
 • terapię zajęciową i pracę;
 • integracja i rozwijanie kontaktów ze środowiskiem lokalnym.
BAZA LOKALOWA
 
Dom posiada do dyspozycji wychowanków są;
 • pokoje dziennego pobytu,
 • gabinety zabiegowe,
 • gabinety usprawniania leczniczego,
 • pracownie terapii zajęciowej,
 • świetlice dla każdej grupy,
 • kaplicę,
 • boisko,
 • atlas do ćwiczeń,
 • własny teren rekreacyjny dający możliwość bezpośredniego odpoczynku i relaksu,
 • ścieżka zdrowia.
Pokoje w Domu standardowo wyposażenie są w:
 • tapczan,
 • łóżka dostosowane dla osób leżących,
 • pościel,
 • szafki przyłóżkowe
 • szafki wiszące,
 • szafy ubraniowe,
 • stolik,
 • krzesła,
 • szafę.
Obecnie dysponujemy pokojami:
 • jednoosobowymi
 • dwuosobowymi
 • trzyosobowymi
 • czteroosobowymi dla wychowanków leżących