R E G U L A M I N

DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE

prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Św. Teresy od Dzieciątka Jezus

w  
ŚCINAWCE DOLNEJ
 

§ 1

1. Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych intelektualnie w Ścinawce Dolnej jest placówką własną Zgromadzenia wypełniającą zadania zlecone przez Starostę Powiatu Kłodzkiego z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej.

2. Dom jest przeznaczony dla 50 chłopców niepełnosprawnych intelektualnie.

3. Dom jako placówka pomocy społecznej jest prowadzony zgodnie z zasadami personalizmu i miłości chrześcijańskiej oraz założeniami konstytucyjnymi Zgromadzenia Sióstr Św. Teresy od Dzieciątka Jezus.

4. Domem kieruje Siostra Dyrektor, która zatrudnia i zwalnia pracowników i jest ich bezpośrednim przełożonym.

§ 2

1. Zadaniem Domu jest zapewnienie mieszkańcom całodobowej opieki oraz zaspakajanie ich niezbędnych potrzeb życiowych, zdrowotnych, terapeutycznych, edukacyjnych, kulturalnych, społecznych, zapewnienie wychowania religijnego oraz potrzeb religijnych.

2. Zakres i poziom świadczeń Domu powinien być dostosowywany w miarę możliwości do potrzeb poszczególnych mieszkańców.

3. Zadania określone w ust. 1 i 2 wypełniane są w duchu zasad i wartości chrześcijańskich.

4. Dla realizacji zadań Domu – Siostra Dyrektor zatrudniać będzie do współpracy osoby świeckie posiadające wysokie kwalifikacje moralne.

§ 3

1. Podstawę prawną funkcjonowania Domu stanowi umowa zawarta między Starostą Powiatu Kłodzkiego a Przełożoną Generalną Zgromadzenia oraz Statut.

2. W działalności Domu – najważniejsze jest dobro mieszkańców, dlatego organizacja Domu ma być podporządkowana i ma służyć godności człowieka – mieszkańca Domu, poszanowaniu jego praw osobistych i słusznej wolności.

3. Mieszkańcy podzieleni są na trzy grupy według kryterium wieku, rozwoju, a także – stanu zdrowia i niesprawności ruchowej.

§ 4

Mieszkańcy Domu otrzymują w szczególności:

1. Miejsce zamieszkania wyposażone w niezbędne sprzęty i przedmioty osobistego użytku,

2. Odzież, bieliznę osobistą i obuwie, zwłaszcza ci, którzy z własnych środków uczynić tego nie mogą,

3. Wyżywienie, w tym dietetyczne zgodne ze wskazaniami lekarza, w ramach obowiązującej stawki żywieniowej,

4. Opiekę duchową, lekarską i pielęgnacyjną włącznie z karmieniem, ubieraniem, myciem i kąpaniem osób, które same nie mogą wykonać tych czynności,

5. Zabiegi usprawnienia leczniczego ( kinezyterapii i fizykoterapii ),

6. Leki i środki opatrunkowe, gdy tego potrzebują,

7. Uczenie i wychowanie przez doświadczenia życiowe oraz nauczanie specjalne dostosowane do indywidualnych możliwości,

8. Uczestnictwo w zajęciach rewalidacyjnych,

9. Terapię zajęciową, a także dobrowolny udział w pracach na rzecz Domu,

10. Niezbędną opiekę i bezpieczeństwo na terenie domu oraz w czasie zorganizowanych zajęć poza domem.

§ 5

W organizowaniu życia mieszkańców uwzględnia się następujące w szczególności potrzeby:

1. Podmiotowego i godnego traktowania,

2. Posiadania własnych, drobnych przedmiotów i miejsca na ich przechowywanie,

3. Umożliwienia korzystania z własnego ubrania,

4. Zapewnienia własnej przestrzeni życiowej do indywidualnego zagospodarowania,

5. Spożywania posiłków we wspólnocie z innymi – w warunkach zbliżonych do domu,

6. Udziału w czynnościach związanych z ich codziennym życiem,

7. Aktywnego trybu życia – zaangażowanie w czynności życia codziennego, zabawa dla dzieci, nauka, terapia zajęciowa, praca, rekreacja,

8. Przełamywanie izolacji i monotonii życia w domu pomocy społecznej, zwłaszcza przez podtrzymywanie więzi z rodziną, ułatwianie nawiązywania przyjaźni z osobami spoza Domu oraz nawiązywanie kontaktów ze środowiskiem lokalnym.

§ 6

1. Pracę rehabilitacyjno – wychowawczą w stosunku do dzieci i osób młodych opiera się o programy indywidualne dostosowane do potrzeb i możliwości poszczególnych osób, które są następnie realizowane indywidualnie i w małych grupach.

2. Praca rehabilitacyjno – wychowawcza ma być dokumentowana.

§ 7

Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej mają miedzy innymi prawo do:

1. Korzystania z wszelkich usług świadczonych przez Dom,

2. Uzyskiwania stosownej pomocy w zaspokajaniu swoich potrzeb i zapewnieniu ochrony prawnej,

3. Współdecydowania w sprawach dotyczących jego osoby,

4. Wyrabiania samodzielności i aktywności w warunkach Domu – na miarę indywidualnych możliwości,

5. Godnego traktowania i poszanowania praw osobistych,

6. Wychowania religijnego i opieki duszpasterskiej,

7. Przyjmowania odwiedzin krewnych, znajomych i podtrzymywania z nimi więzi przy pomocy opiekunek lub osoby przez siebie wybranej,

8. Przebywania poza Domem po uzyskaniu zgody Siostry Dyrektor,

9. Pełnej opieki w czasie choroby i umierania w spokoju i godności,

10. Pogrzebu według własnego wyznania i miejscowych zwyczajów.

§ 8

Obowiązkiem mieszkańca Domu jest:

1. Współdziałanie – w miarę swoich możliwości – z personelem w zaspokajaniu własnych potrzeb,

2. Przyczynianie się – w miarę możliwości – do tworzenia atmosfery rodzinnej w Domu i w grupie opiekuńczej,

3. Zachowywanie – w miarę możliwości – dobrych zasad współżycia oraz życzliwości wzajemnej,

4. Dbałość w miarę swoich możliwości o higienę osobistą, wygląd zewnętrzny oraz porządek w swoich rzeczach i wokół siebie,

5. Dbałość o mienie Domu,

6. Ponoszenie opłat za pobyt w Domu – zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 9

1. Dyrektor Domu powołany jest przez Zgromadzenie Sióstr Św. Teresy od Dzieciątka Jezus z siedzibą w Podkowie Leśnej – w porozumieniu ze Starostą Powiatu Kłodzkiego.

2. Siostra Dyrektor reprezentuje Zgromadzenie w bieżącej działalności Domu i jest – w jego imieniu – odpowiedzialna za wypełnianie zadań określonych w umowie zlecenia.

§ 10

Dyrektor Domu zobowiązany jest w szczególności do:

1. Tworzenia w placówce atmosfery rodzinnej opartej na poszanowaniu praw mieszkańców i pracowników,

2. Kształtowania właściwego stosunku personelu do mieszkańców,

3. Zagwarantowania mieszkańcom przestrzegania ich praw osobistych,

4. Otoczenia mieszkańców szczególną troską w początkowym okresie ich pobytu, aby adaptacja do życia w nowych warunkach przebiegała możliwie łagodnie,

5. Zapoznania mieszkańców z jego uprawnieniami i obowiązkami oraz regulaminem Domu – w miarę możliwości,

6. Poinformowania o potrzebie złożenia do depozytu rzeczy wartościowych oraz prowadzenia rejestru depozytów,

7. Uzyskania od osób – u których nowo przybyły mieszkaniec ostatnio przebywał – wszelkich informacji dotyczących potrzeb, zachowań, postaw i nawyków oraz wiadomości o innych ważnych okolicznościach związanych z jego osobą,

8. Dopilnowania w stosunku do wszystkich wychowanków obowiązku szkolnego w „Szkole Życia”, a dla dzieci głęboko upośledzonych w wieku od 3 do 25 lat, umożliwienie korzystania w zajęciach rewalidacyjno – wychowawczych. Wychowankowie, którzy ukończyli 16 lat powinni mieć ustalone grupy inwalidzkie,

9. Utrzymywania korespondencyjnego lub osobistego kontaktu z rodzinami mieszkańców Domu, a w przypadku braku rodziny – z innymi osobami, interesującymi się mieszkańcem Kontakt ten powinien polegać na bieżącym,  informowaniu o ważnych faktach dotyczących zmian w stanie zdrowia, skierowanie do szpitala lub sanatorium, zamiaru przeniesienia do innego Domu Pomocy Społecznej itp.

10. Dbania o wyznaczenie przez Sąd Opiekuńczy opiekuna prawnego lub kuratora dla dzieci, których rodzice są pozbawieni praw rodzicielskich lub osób częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolnionych,

11. Utrzymywania stałego kontaktu z Sądem Opiekuńczym oraz opiekunami prawnymi i kuratorami częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolnionych mieszkańców Domu,

12. Zapewnienia warunków do godnego umierania i sprawienia zmarłemu mieszkańcowi pogrzebu zgodnie z wyznaniem i miejscowymi zwyczajami, jeśli pogrzebu nie sprawia rodzina.

§ 11

1. W Domu obowiązują zasady bezpieczeństwa i higieny.

§ 12

1. Wszyscy pracownicy są obowiązani do odpowiedzialności za mienie Domu, do poszanowania jego majątku oraz rzeczy i sprzętów należących do mieszkańców.

§ 13

1. Za sprawy socjalne mieszkańców i pracowników odpowiada Siostra Dyrektor.

§ 14

1. Prowadzenie dokumentacji z poszczególnych dziedzin Siostra Dyrektor przydziela kompetentnym pracownikom,

2. Prowadzenie dokumentacji biurowej i majątkowej oraz rachunkowości Siostra Dyrektor powierza Siostrze Księgowej, która pracę bezpośrednio nadzoruje.

§ 15

Regulamin Domu, który ma być zgodny ze Statutem, zatwierdza Siostra Dyrektor.
Ścinawka Dolna,  01.01.2000r